2018年广东省广州市中考语文试卷含答案(解析精编版)

返回 相似 举报
2018年广东省广州市中考语文试卷含答案(解析精编版)_第1页
第1页 / 共38页
2018年广东省广州市中考语文试卷含答案(解析精编版)_第2页
第2页 / 共38页
点击查看更多>>
资源描述:
2018年广东省广州市中考语文试卷学校 班级 姓名_________________ 考号_________________ uuuuuuuuuuuuuuuuuu装uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu订uuuuuuuuuuuuuuuuuu线uuuuuuuuuuuuuuuuuu第一部分积累与运用(共35分)一、(6小题,20分)1 下列词语中,每对加点字的读音都相同的一项是()A屏息/屏风 抽搐/养精蓄锐B追溯/朔方 黄晕/头晕目眩C占据/蹲踞 行辈/字里行间D干涸/禁锢 奔丧/灰心丧气2 下列词语中,没有错别字的一项是()A默契 海枯石烂 诀别 眼花瞭乱B嘈杂 人声鼎沸 制裁 轻而易举C娴熟 顾名思意 幅射 月明风清D藉贯 粗制滥造 荣膺 一泄千里3 依次填入下列句子横线处的词语,最恰当的一项是()端午时节,珠三角各地都会 组织龙舟竞赛,广州市也会举办国际龙舟邀请赛。邀请赛当日,竞赛河段封航,起点处的龙舟成队依次排列,等候比赛。一声锣响,早已 的龙舟如离弦之箭,向终点飞驰。河岸上锣鼓喧天,人们 ,好不热闹A因地制宜 迫在眉睫 拍手称快B因地制宜 迫不及待 欢声雷动C因人而异 迫在眉睫 欢声雷动D因人而异 迫不及待 拍手称快4 下列句子中,没有语病的项是()A一个人如果要开创自己的光明前程,关键就是在于持之以恒的努力和付出才能够实现。B近年来,中国出境游的公民素质明显加强,境外受访者多表示中国游客的形象大有改善。C广州白云国际机场T2航站楼已经全面启用,这是建设广州国际航空港的一项重大举措。D广深港高铁香港段全长26公里,是由香港特区政府出资并委托港铁公司建设和规划的。5 经营二手图书的张伯要为自己的书店选副对联,下列选项中最恰当的一项是()A上联锦绣成文,原非我有 下联琳琅满架,惟待人求B上联远求海外珍本 下联精印人间好书C上联楚辞汉赋,江山何磅礴 下联夏鼎周钟,金石足光辉D上联不是本店铺,扁鹊难医微恙 下联若非此效药,华佗无奈小虫6(5分)为了推进广州市“中小学生阅读素养提升”行动计划,广州市教育局组织开展了公益海报设计评比活动。下面为参赛作品,请欣赏这两幅海报,并按要求作答。(1)甲、乙两幅作品,你喜欢哪一幅请结合画面内容谈谈理由。(2)结合你喜欢的那幅海报的内容,为本次活动拟出一条宣传口号。二、(2小题,15分)7(2分)根据课本,下列古诗文默写正确的两项是()A知困,然后能自反也;知不足,然后能自强也。B阳春布德泽,万物生光辉。常恐秋节至,焜黄华叶衰。C明月高楼休独倚,酒入愁肠,化作相思泪。D生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。E烈士暮年,壮心不已。老骥伏枥,志在千里。F疑怪昨霄春梦好,元是今朝斗草赢,笑从双脸生。8(4分)根据课本,补写出下列名篇名句中的空缺部分。(六题只选四题作答)乡书何处达 。(王湾次北固山下) ,不汲汲于富贵。(陶渊明五柳先生传)黄梅时节家家雨, 。 (赵师秀约客)树树皆秋色, 。 (王绩野望) ,弓如霹雳弦惊。(辛弃疾破阵子。为陈同甫赋壮词以寄之)醉能同其乐, ,太守也。(欧阳修醉翁亭记)9(4分)根据语境,在横线上填入最恰当的古文名句。习近平主席在讲话中,经常引用古典诗文名句,这展现了他独特的语言风格和人格魅力。在中央党校2013 年春季学期开学典礼上,习近平主席就引用了 , (论语雍也)”来说明兴趣是激励学习的最好老师;他还用了“ , 论语为政)”来说明学习和思考是相辅相成的关系。10(5分)根据课本,解释下面句子中加点词的意义。(1)沿河求之,不亦颠乎(河中石兽) (2)空谷传响,哀转久绝(三峡) (3)小大之狱,虽不能察,必以情(曹刿论战) (4)父利其然也(伤仲永) (5)扶苏以数谏故,上使外将兵(陈涉世家) 第二部分阅读与鉴赏(共55分)三、(4小题,15分)11(10分)阅读下面的文段,完成下列各题。岳阳楼记范仲淹 庆历四年春,滕子京谪守巴陵郡。越明年,政通人和,百废具兴。乃重修岳阳楼,增其旧制,刻唐贤今人诗赋于其上。属予作文以记之。 予观夫巴陵胜状,在洞庭一湖。衔远山,吞长江,浩浩汤汤,横无际涯;朝晖夕阴,气象万千。此则岳阳楼之大观也,前人之述备矣。然则北通巫峡,南极潇湘,迁客骚人,多会于此,览物之情,得无异乎 若夫淫雨霏霏,连月不开,阴风怒号,浊浪排空;日星隐曜,山岳潜形;商旅不行,樯倾楫摧;薄暮冥冥,虎啸猿啼。登斯楼也,则有去国怀乡,忧谗畏讥,满目萧然,感极而悲者矣。 至若春和景明,波澜不惊,上下天光,一碧万顷;沙鸥翔集,锦鳞游泳;岸芷汀兰,郁郁青青。而或长烟一空,皓月千里,浮光跃金,静影沉璧,渔歌互答,此乐何极登斯楼也,则有心旷神怡,宠辱偕忘,把酒临风,其喜洋洋者矣。 嗟夫予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉不以物喜,不以己悲;居庙堂之高则忧其民;处江湖之远则忧其君。是进亦忧,退亦忧。然则何时而乐耶其必曰“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”乎。噫微斯人,吾谁与归 时六年九月十五日。(1)下列句子中,加点词的意义相同的一组是 A横无际涯受任于败军之际B薄暮冥冥不宜妄自菲薄C去国怀乡搜于国中三日三夜D至若春和景明四时之景不同(2)用现代汉语翻译下列句子。政通人和,百废具兴。微斯人,吾谁与归(3)下列对文章内容的理解和分析,不正确的一项是 A本文虽名为“记”,但不以记叙重修岳阳楼之事为主,而是以描写洞庭湖的景象为主,描写景象是为了引出“览物之情”。B文中的“迁客骚人”触景生情,因物(景)一暗一明而引发情一悲一喜。这是作者反对的“以物喜,以己悲”的情感态度。C文中叙事、写景、抒情和议论紧密结合,叙事扼要,写景生动,议论简明,衔接极其自然,抒发了作者强烈的悲喜之情。D文中大量运用四言对偶句,如“日星隐曜,山岳潜形”“沙鸥翔集,锦鳞游泳”等,结构相同,整齐对称,增强了表达效果。12(5分)阅读下面这首古诗,然后回答问题。行路难(其一)李白 金樽清酒斗十千,玉盘珍羞直万钱。停杯投箸不能食,拔剑四顾心茫然。欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山。闲来垂钓碧溪上,忽复乘舟梦日边。行路难行路难多歧路,今安在长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。(1)诗中的“顾”“济”是什么意思请选择一个回答。(2)诗句“闲来垂钓碧溪上,忽复乘舟梦日边”运用典故表达了诗人怎样的愿望请简要分析。四、(10小题,40分)13(18分)阅读下面文字,完成下列各题。权威发布“世界读书日”刚刚过去。日前,中国新闻出版研究院发布了第十五次全国国民阅读调查报告。报告数据显示,2017年我国成年国民包括书报刊和数字出版物在内的各种媒介的综合阅读率为80.3,较2016年的79.9有所提升。报告数据还显示,2017年我国成年国民各类数字化阅读方式接触率均有所上升。我国成年国民各类数字化阅读方式接触率年份网络在线阅读手机阅读电子阅读器阅读平板电脑阅读2016年55.366.17.810.62017年59.771.0
展开阅读全文

资源标签

最新标签

copyright@ 2008-2020 大分享文库网 版权所有
经营许可证编号:豫ICP备11013292号-2

客服QQ:1965775022